TEENUSED

teenused

TOETATUD ELAMISE TEENUS

IGAPÄEVAELU TOETAMISE TEENUS

RASKE JA SÜGAVA PUUDEGA LASTEHOID

INTERVALlHOID

PROJEKT “ISTE”

MTÜ Me hoolime Sinust osutab erihoolekande teenuseid Paide linnas ja Järvamaal.

Igapäevaelu toetamise teenuse (IET) osutamine päevakeskuses aadressil Paide linn, Tallinna tn. 49, Järva Vald, Türi vald või vastavalt vajadusele ka teenuse saaja kodus.

Toetatud elamise teenuse (TE) vastavalt vajadusele inimesele sobivas kohas kokkuleppel teenuseosutajaga.

Igapäevelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena (INTERVALLHOID) aadressil Paide linn, Tallinna tn. 49 või vastavalt teenuse saaja soovile nende kodudes.

Lapsehoiuteenus aadressil Paide linn, Tallinna tn. 49.


Eelpool nimetatud teenused on teenuse saajale suunamisotsustega tasuta.

Alates 1. juunist 2019 pakume ka Kaitseväe asendusteenistust.

TEENUSE EESMÄRK on pakkuda inimesele tuge võimalikult parima toimetuleku tagamiseks iseseisvalt elades.

TE TEENUS on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes suudab enda eest hoolitseda ja juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega, kuid vajab toetust iseseisvalt elades.

KOOSTAME KOOS TEENUSE saajaga tegevusplaani (juhul kui kliendil on seaduslik esindaja, siis osaleb ka tegevusplaani koostamisel eestkostja)

TOETATUD ELAMISE TEENUS sisaldab järgnevaid tegevusi:
Vestlused seoses iseseisvalt elamisega, juhendame inimest igapäevaelu ja majapidamise korraldamisega (koristamine, toiduvalmistamine, riiete korrashoid, enesehügieeni eest hoolitsemine), juhendame inimest igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel, ühise elukorralduse reeglites kokkuleppimine ja kokkulepete aitamine, muud tegevused, mis on seotud võimalikult iseseisva toimetulekuga.

toetatud

elamise
teenus

TEENUSE EESMÄRK on pakkuda inimesele tuge võimalikult parima toimetuleku tagamiseks iseseisvalt elades.

TE TEENUS on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes suudab enda eest hoolitseda ja juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega, kuid vajab toetust iseseisvalt elades.

KOOSTAME KOOS TEENUSE saajaga tegevusplaani (juhul kui kliendil on seaduslik esindaja, siis osaleb ka tegevusplaani koostamisel eestkostja)

TOETATUD ELAMISE TEENUS sisaldab järgnevaid tegevusi:
Vestlused seoses iseseisvalt elamisega, juhendame inimest igapäevaelu ja majapidamise korraldamisega (koristamine, toiduvalmistamine, riiete korrashoid, enesehügieeni eest hoolitsemine), juhendame inimest igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel, ühise elukorralduse reeglites kokkuleppimine ja kokkulepete aitamine, muud tegevused, mis on seotud võimalikult iseseisva toimetulekuga.

Kus teenust pakutakse?

Teenuse osutamine toimub vastavalt vajadusele inimesele sobivas kohas kokkuleppel teenuseosutajaga. Selleks võib olla inimese kodu, päevakeskus või muu koht olenevalt teenuse tegevustest. Teenuseosutaja viib teenuse tegevusi läbi vastavalt inimese vajadusele.

Igapäevaelu

toetamise
teenus

KOOSTAME KOOS TEENUSE saajaga tegevusplaani (juhul kui kliendil on seaduslik esindaja, siis osaleb ka tegevusplaani koostamisel eestkostja).

IGAPÄEVAELU TOETAMISE TEENUS sisaldab järgmisi tegevusi: vestlused vabaaja veetmise võimalustest, sotsiaalsete suhete loomise tähtsusest, mitmesugused igapäevaelu oskusi ja arendavad tegevused- suhtlemine, käeline tegevus muuseumis, teatris, kinos käimine, väljasõidud, kaasamine ühisüritustel osalema, juhendamine arstiabi kättesaadavusest, sotsiaaltoetuste, posti-ja pangateenuste kasutamiseks, muud võimalused tööoskuste kujundamiseks ja nende harjutamiseks.

TEEME KA KOOSTÖÖD kliendi tugivõrgustikuga (kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja, pereliikmed jne). Toetatud elamise ja igapäevaelu toetamise teenus ei sisalda: kliendi hooldamist, järelvalvet, toitlustamist, transporditeenust.

Mis on päevakeskuse eesmärk?

Päevakeskuse eesmärgiks on pakkuda erivajadustega inimestele vaba aja veetmise võimalusi. Läbi tegevuste ja individuaalse suunamise toetame klienti igapäevaeluga toimetulekul ja olemasolevate oskuste säilitamisel.

Kes saavad päevakeskuses käia?

Päevakeskusesse saavad tulla erihoolekande teenusel (igapäevaelu toetamise teenus) viibivad inimesed. Selleks on vajalik kehtiv suunamisotsus Sotsiaalkindlustusametilt, mille väljastab piirkonna juhtumikorraldaja.

Milliseid tegevusi päevakeskuses tehakse?

Päevakeskuses on näitering, muusikaring, spordiring, kokandusring, tehakse käsitööd (meisterdatakse kaarte, joonistatakse / värvitakse, liimitakse, kootakse mütse – salle), mängitakse lauamänge, käime väljasõitudel, kohvikus, kinos, külas teistel päevakeskustel. Tähistame sünnipäevi, tähtpäevi, teeme aiatööd, grillime.

Ka päevakeskuses käivad mõnikord külalised, kelleks on huvitavad inimesed, kes jutustavad oma tegemistest – hobidest.

Kus teenust pakutakse?

Osutame erihoolekandeteenuseid Paide linnas ja Järvamaal.

Päevakeskuse personal

Päevakeskuses töötavad kvalifitseeritud tegevusjuhendajad.

Lapsehoiuteenus

LAPSEHOIUTEENUS on tugiteenus, mille eesmärgiks on toetada lapsevanema töötamist, õppimist ja pereelu ühildamise soodustamiseks. Sihtgrupiks on raske ja sügava puudega 0-17 (k.a) aastased lapsed. Teenust osutatakse: päevale peale koolipäeva lõppu, õhtuti, nädalavahetustel või ööpäev läbi. Lapsehoiuteenust saab kasutada vastavalt Teie vajadusele ja soovile, seda eelnevalt kokku leppides.

 LAPSEHOIUTEENUSE EESMÄRGIKS ON teenuse osutamise kestel toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut. Arendamise all mõeldakse eelkõige lapsega tegelemist, temaga rääkimist, lugemist ja mängimist. Lähtume personaalselt lapse vajadustest.

LAPSE HOOLDAMINE VÕIB tähendada lapse söötmist, pesemist või mähkmete vahetamist. Hooldustoimingud sõltuvad lapse vanusest ja oskustest.

KUIDAS TEENUSELE SAADA?

Teenusele saamiseks esitab lapsevanem avalduse sissekirjutusjärgsele kohalikule omavalitsusele või MTÜ Me Hoolime Sinust.

KUI PALJU TEENUS MAKSAB?

Lapsehoitueenus on lapsevanemale SKA suunamisotsusega tasuta. Suunamisotsuse puudumisel 11,8 eur/tund. 

Lapsehoiuteenuse hind ei sisalda toitlustust, toidupäev maksab 1,60 eurot, mis sisaldab hommikusööki, lõunasööki, õhtuoode.

INTERVALL-

HOID

IGAPÄEVAELU TOETAMISE TEENUS NÄDALA JA PÄEVAHOIU TEENUSENA (INTERVALLHOID)

TEENUS ON MÕELDUD inimesele kellel on diagnoositud raske või sügav intellektihäire (diagnoosi koodid F72-F73), kellel on suur hooldusvajadus, vajab pidevat kõrvalabi igapäevaeluga seotud tegevustes ning pole ise võimeline sooritama enese hooldusega seotud tegevusi. Seetõttu vajavad nad lisaks tavapärastele igapäevaelu toetamise tegevustele veel ka suurt hooldust, pidevat kõrvalabi või püsivat igapäevaste tegevuste üle võtmist tegevusjuhendaja poolt.

KELLEL ON MÕÕDUKAS intellektihäire (diagnoosi kood 71) ja kes vajavad suures mahus järelvalvet ning kõrvalabi igapäevaelu toimingute tegemistel, kuid neil ei ole suurt hooldusvajadust.

TEENUSE EESMÄRK ON pakkuda inimesele vajalikku kõrvalabi igapäevaelu tegevustes, võimaldades jätkata elamist koduses keskkonnas ja lükata edasi ööpäevaringselt hoolekandeasutusse elama asumist. Samuti vähendatakse lähedaste hoolduskoormust ja toetatakse nende töötamist ning osalemist ühiskonnaelus.

MIDA TEENUSEL TEHAKSE?

Inimest juhendatakse ja abistatakse hooldustoimingutes, hügieenitoimingutes ja eneseteenindamisel ( nt riietumisel, mähkmete ja hügieenisidemete vahetamisel, pesemisel, toitmisel).

Lisaks juhendatakse ja abistatakse sotsiaalsete suhete loomisel või säilitamisel, oma aja planeerimisel, vaba aja ja huvitegevustes osalemisel ning päeva sisustamisel.

Teenusel kujundatakse ja arendatakse inimese igapäevaelu oskusi vastavalt tema võimekusele. Samuti võimaldatakse töösarnaseid võimetekohaseid tegevusi. Vajadusel nõustatakse teenusel inimese lähedasi tema tervise ja käitumisega seotud eripäradest.

Vastavalt teenusel viibimise ajale tagatakse teenuse osutaja poolt igapäevaselt ka toitlustamine ja ööbimise võimalus.

MILLAL TEENUST OSUTATAKSE?

Teenust osutatakse päevasel ajal kuni 10 tundi, vajadusel terve ööpäev. Ühes kuus on võimalik teenust kasutada kuni 21 (öö)päeva.

MILLE EEST TULEB TASUDA?

Inimene tasub teenusel pakutava toitlustamise ja vajalike hooldusvahendite eest. Kasutades teenust ööpäevaringselt tasutakse ka ööbimisega seotud kulud.

Projekt

“ISTE”

PROJEKT “ISTE”

MTÜ Me hoolime Sinust on Türi vallale ja Paide linnale partneriks Sotsiaalkindlustusametiga koostöös läbiviidavas pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“, mille kaudu pakutakse psüühiliste erivajadustega inimestele abi juhtumikorralduslikul meetodil teenuskomponentide põhise lähenemisega. 

Eesmärk on katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Eelkõige on eesmärk katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat käsitlust ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on KOV.

Kuidas saan osaleda?

TEENUSED

teenused

MTÜ Me hoolime Sinust osutab erihoolekande teenuseid ja lapsehoiuteenust Paide linnas ning Järvamaal.

Igapäevaelu toetamise teenuse (IET) osutamine päevakeskuses aadressil Paide linn, Tallinna tn. 49, Järva Vald, Türi vald või vastavalt vajadusele ka inimese kodus.

Toetatud elamise teenuse (TE) osutamine vastavalt vajadusele inimesele sobivas kohas kokkuleppel teenuseosutajaga.

Igapäevelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena (IET PNH) aadressil Paide linn, Tallinna tn. 49 või vastavalt inimese vajadusele / soovile tema kodus.

Lapsehoiuteenus aadressil Paide linn, Tallinna tn. 49.


Eelpool nimetatud teenused on teenuse saajale suunamisotsustega tasuta.

Alates 1. juunist 2019 pakume ka Kaitseväe asendusteenistust.

toetatud

elamise
teenus

TEENUSE EESMÄRK on pakkuda inimesele tuge võimalikult parima toimetuleku tagamiseks iseseisvalt elades.

TE TEENUS on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes suudab enda eest hoolitseda ja juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega, kuid vajab toetust iseseisvalt elades.

KOOSTAME KOOS TEENUSE saajaga tegevusplaani (juhul kui kliendil on seaduslik esindaja, siis osaleb ka tegevusplaani koostamisel eestkostja)

TOETATUD ELAMISE TEENUS sisaldab järgnevaid tegevusi:
Vestlused seoses iseseisvalt elamisega, juhendame inimest igapäevaelu ja majapidamise korraldamisega (koristamine, toiduvalmistamine, riiete korrashoid, enesehügieeni eest hoolitsemine), juhendame inimest igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel, ühise elukorralduse reeglites kokkuleppimine ja kokkulepete aitamine, muud tegevused, mis on seotud võimalikult iseseisva toimetulekuga.

Kus teenust pakutakse?

Teenuse osutamine toimub vastavalt vajadusele inimesele sobivas kohas kokkuleppel teenuseosutajaga. Selleks võib olla inimese kodu, päevakeskus või muu koht olenevalt teenuse tegevustest. Teenuseosutaja viib teenuse tegevusi läbi vastavalt inimese vajadusele.

KOOSTAME KOOS TEENUSE saajaga tegevusplaani (juhul kui kliendil on seaduslik esindaja, siis osaleb ka tegevusplaani koostamisel eestkostja).

IGAPÄEVAELU TOETAMISE TEENUS sisaldab järgmisi tegevusi: vestlused vabaaja veetmise võimalustest, sotsiaalsete suhete loomise tähtsusest, mitmesugused igapäevaelu oskusi ja arendavad tegevused- suhtlemine, käeline tegevus muuseumis, teatris, kinos käimine, väljasõidud, kaasamine ühisüritustel osalema, juhendamine arstiabi kättesaadavusest, sotsiaaltoetuste, posti-ja pangateenuste kasutamiseks, muud võimalused tööoskuste kujundamiseks ja nende harjutamiseks.

TEEME KA KOOSTÖÖD kliendi tugivõrgustikuga (kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja, pereliikmed jne). Toetatud elamise ja igapäevaelu toetamise teenus ei sisalda: kliendi hooldamist, järelvalvet, toitlustamist, transporditeenust.

Mis on päevakeskuse eesmärk?

Päevakeskuse eesmärgiks on pakkuda erivajadustega inimestele vaba aja veetmise võimalusi. Läbi tegevuste ja individuaalse suunamise toetame klienti igapäevaeluga toimetulekul ja olemasolevate oskuste säilitamisel.

Kes saavad päevakeskuses käia?

Päevakeskusesse saavad tulla erihoolekande teenusel (igapäevaelu toetamise teenus) viibivad inimesed. Selleks on vajalik kehtiv suunamisotsus Sotsiaalkindlustusametilt, mille väljastab piirkonna juhtumikorraldaja.

Milliseid tegevusi päevakeskuses tehakse?

Päevakeskuses on näitering, muusikaring, spordiring, kokandusring, tehakse käsitööd (meisterdatakse kaarte, joonistatakse / värvitakse, liimitakse, kootakse mütse – salle), mängitakse lauamänge, käime väljasõitudel, kohvikus, kinos, külas teistel päevakeskustel. Tähistame sünnipäevi, tähtpäevi, teeme aiatööd, grillime.

Ka päevakeskuses käivad mõnikord külalised, kelleks on huvitavad inimesed, kes jutustavad oma tegemistest – hobidest.

Kus teenust pakutakse?

Osutame erihoolekandeteenuseid Paide linnas ja Järvamaal.

Päevakeskuse personal

Päevakeskuses töötavad kvalifitseeritud tegevusjuhendajad.

Igapäevaelu

toetamise
teenus

Lapsehoiuteenus

 

 

LAPSEHOIUTEENUS on tugiteenus, mille eesmärgiks on toetada lapsevanema töötamist, õppimist ja pereelu ühildamise soodustamiseks. Sihtgrupiks on raske ja sügava puudega 0-17 (k.a) aastased lapsed. Teenust osutatakse: päevale peale koolipäeva lõppu, õhtuti, nädalavahetustel või ööpäev läbi. Lapsehoiuteenust saab kasutada vastavalt Teie vajadusele ja soovile, seda eelnevalt kokku leppides.

 LAPSEHOIUTEENUSE EESMÄRGIKS ON teenuse osutamise kestel toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut. Arendamise all mõeldakse eelkõige lapsega tegelemist, temaga rääkimist, lugemist ja mängimist. Lähtume personaalselt lapse vajadustest.

LAPSE HOOLDAMINE VÕIB tähendada lapse söötmist, pesemist või mähkmete vahetamist. Hooldustoimingud sõltuvad lapse vanusest ja oskustest.

KUIDAS TEENUSELE SAADA?

Teenusele saamiseks esitab lapsevanem avalduse sissekirjutusjärgsele kohalikule omavalitsusele või MTÜ Me Hoolime Sinust.

KUI PALJU TEENUS MAKSAB?

Lapsehoitueenus on lapsevanemale SKA suunamisotsusega tasuta. Suunamisotsuse puudumisel 11,8 eur/tund. 

Lapsehoiuteenuse hind ei sisalda toitlustust, toidupäev maksab 1,60 eurot, mis sisaldab hommikusööki, lõunasööki, õhtuoode.

IGAPÄEVAELU TOETAMISE TEENUS PÄEVA – JA NÄDALAHOIUTEENUSENA (IET PNH)

TEENUS ON MÕELDUD inimesele kellel on diagnoositud raske või sügav intellektihäire (diagnoosi koodid F72-F73), kellel on suur hooldusvajadus, vajab pidevat kõrvalabi igapäevaeluga seotud tegevustes ning pole ise võimeline sooritama enese hooldusega seotud tegevusi. Seetõttu vajavad nad lisaks tavapärastele igapäevaelu toetamise tegevustele veel ka suurt hooldust, pidevat kõrvalabi või püsivat igapäevaste tegevuste üle võtmist tegevusjuhendaja poolt.

KELLEL ON MÕÕDUKAS intellektihäire (diagnoosi kood 71) ja kes vajavad suures mahus järelvalvet ning kõrvalabi igapäevaelu toimingute tegemistel, kuid neil ei ole suurt hooldusvajadust.

TEENUSE EESMÄRK ON pakkuda inimesele vajalikku kõrvalabi igapäevaelu tegevustes, võimaldades jätkata elamist koduses keskkonnas ja lükata edasi ööpäevaringselt hoolekandeasutusse elama asumist. Samuti vähendatakse lähedaste hoolduskoormust ja toetatakse nende töötamist ning osalemist ühiskonnaelus.

 

MIDA TEENUSEL TEHAKSE?

Inimest juhendatakse ja abistatakse hooldustoimingutes, hügieenitoimingutes ja eneseteenindamisel ( nt riietumisel, mähkmete ja hügieenisidemete vahetamisel, pesemisel, toitmisel).

Lisaks juhendatakse ja abistatakse sotsiaalsete suhete loomisel või säilitamisel, oma aja planeerimisel, vaba aja ja huvitegevustes osalemisel ning päeva sisustamisel.

Teenusel kujundatakse ja arendatakse inimese igapäevaelu oskusi vastavalt tema võimekusele. Samuti võimaldatakse töösarnaseid võimetekohaseid tegevusi. Vajadusel nõustatakse teenusel inimese lähedasi tema tervise ja käitumisega seotud eripäradest.

Vastavalt teenusel viibimise ajale tagatakse teenuse osutaja poolt igapäevaselt ka toitlustamine ja ööbimise võimalus.

MILLAL TEENUST OSUTATAKSE?

Teenust osutatakse päevasel ajal kuni 10 tundi. Ühes kuus on võimalik teenust kasutada kuni 23 (öö)päeva.

MILLE EEST TULEB TASUDA?

Inimene tasub teenusel pakutava toidukorra vastava hinnakirja alusel (toidupäeva maksumus 6 eur ) ja vajalike hooldusvahendite eest. Kasutades teenust ööpäevaringselt tasutakse ka ööbimisega seotud kulud 6 euri.

IGAPÄEVAELU TOETAMISE TEENUS

PÄEVA – JA

NÄDALAHOIUTEENUSENA

Projekt

“ISTE”

 

 

 

PROJEKT “ISTE”

MTÜ Me hoolime Sinust on Türi vallale ja Paide linnale partneriks Sotsiaalkindlustusametiga koostöös läbiviidavas pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“, mille kaudu pakutakse psüühiliste erivajadustega inimestele abi juhtumikorralduslikul meetodil teenuskomponentide põhise lähenemisega. 

Eesmärk on katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Eelkõige on eesmärk katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat käsitlust ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on KOV.

Kuidas saan osaleda?