TEENUSED

teenused

TOETATUD ELAMISE TEENUS

IGAPÄEVAELU TOETAMISE TEENUS

RASKE JA SÜGAVA PUUDEGA LASTEHOID

INTERVALlHOID

PROJEKT “ISTE”

MTÜ Me hoolime Sinust osutab erihoolekande teenuseid Paide linnas ja Järvamaal ning lapsehoiuteenust raske ja sügava puudega lastele Paide linnas.

Erihoolekandeteenused:

Igapäevaelu toetamise teenuse (IET) osutatamine päevakeskuses aadressil Paide linnas Tallinna tn. 49 ja päevakeskuses Koigis Mõisavahe tee 9, Järva Vallas või vastavalt soovile ka kliendi kodus.

Toetatud elamise teenuse (TE) osutamine toimub klientide kodudes.

Igapäevelutoetamise teenus nädala ja päevahoiuteenusena (INTERVALLHOID) aadressil Paide linnas Tallinna tn.49 või vastavalt klientide soovile nende kodudes.
Eelpool nimetatud teenused on klientidele tasuta.

Alates 1. juunist 2019 pakume ka Kaitseväe asendusteenistust.

toetatud

elamise
teenus

KOOSTAME KOOS TEENUSE saajaga tegevusplaani (juhul kui kliendil on seaduslik esindaja, siis osaleb ka tegevusplaani koostamisel eestkostja)

TOETATUD ELAMISE TEENUS sisaldab järgnevaid tegevusi:
Vestlused seoses iseseisvalt elamisega, juhendame inimest igapäevaelu ja majapidamise korraldamisega (koristamine, toiduvalmistamine, riiete korrashoid, enesehügieeni eest hoolitsemine), juhendame inimest igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel, ühise elukorralduse reeglites kokkuleppimine ja kokkulepete aitamine, muud tegevused, mis on seotud võimalikult iseseisva toimetulekuga.

(TE) TEENUSEL OLEV isik peab juhendamise abil olema võimeline toime tulema iseseisvalt elamisega.

Kus teenust pakutakse?

Osutame erihoolekandeteenuseid Paide linnas ja Järvamaal.

Igapäevaelu

toetamise
teenus

KOOSTAME KOOS TEENUSE saajaga tegevusplaani (juhul kui kliendil on seaduslik esindaja, siis osaleb ka tegevusplaani koostamisel eestkostja).

IGAPÄEVAELU TOETAMISE TEENUS sisaldab järgmisi tegevusi: vestlused vabaaja veetmise võimalustest, sotsiaalsete suhete loomise tähtsusest, mitmesugused igapäevaelu oskusi ja arendavad tegevused- suhtlemine, käeline tegevus muuseumis, teatris, kinos käimine, väljasõidud, kaasamine ühisüritustel osalema, juhendamine arstiabi kättesaadavusest, sotsiaaltoetuste, posti-ja pangateenuste kasutamiseks, muud võimalused tööoskuste kujundamiseks ja nende harjutamiseks.

TEEME KA KOOSTÖÖD kliendi tugivõrgustikuga (kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja, pereliikmed jne). Toetatud elamise ja igapäevaelu toetamise teenus ei sisalda: kliendi hooldamist, järelvalvet, toitlustamist, transporditeenust.

Mis on päevakeskuse eesmärk?

Päevakeskuse eesmärgiks on pakkuda erivajadustega inimestele vaba aja veetmise võimalusi. Läbi tegevuste ja individuaalse suunamise toetame klienti igapäevaeluga toimetulekul ja olemasolevate oskuste säilitamisel.

Kes saavad päevakeskuses käia?

Päevakeskusesse saavad tulla erihoolekande teenusel (igapäevaelu toetamise teenus) viibivad inimesed. Selleks on vajalik kehtiv suunamisotsus Sotsiaalkindlustusametilt, mille väljastab piirkonna juhtumikorraldaja.

Milliseid tegevusi päevakeskuses tehakse?

Päevakeskuses on näitering, muusikaring, spordiring, kokandusring, tehakse käsitööd (meisterdatakse kaarte, joonistatakse / värvitakse, liimitakse, kootakse mütse – salle), mängitakse lauamänge, käime väljasõitudel, kohvikus, kinos, külas teistel päevakeskustel. Tähistame sünnipäevi, tähtpäevi, teeme aiatööd, grillime.

Ka päevakeskuses käivad mõnikord külalised, kelleks on huvitavad inimesed, kes jutustavad oma tegemistest – hobidest.

Kus teenust pakutakse?

Osutame erihoolekandeteenuseid Paide linnas ja Järvamaal.

Päevakeskuse personal

Päevakeskuses töötavad kvalifitseeritud tegevusjuhendajad.

RASKE JA SÜGAVA

PUUDEGA
LASTEHOID

RASKE JA SÜGAVA PUUDEGA LASTEHOID on tugiteenus, mille eesmärgiks on toetada lapsevanema töötamist, õppimist ja pereelu ühildamise soodustamiseks. Sihtgrupiks on raske ja sügava puudega 0-17 (k.a) aastased lapsed. Teenust osutatakse: päevale peale koolipäeva lõppu, õhtuti, nädalavahetustel või ööpäev läbi. Lapsehoiuteenust saab kasutada vastavalt Teie vajadusele ja soovile, seda eelnevalt kokku leppides.

 LAPSEHOIUTEENUSE EESMÄRGIKS ON teenuse osutamise kestel toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut. Arendamise all mõeldakse eelkõige lapsega tegelemist, temaga rääkimist, lugemist ja mängimist. Lähtume personaalselt lapse vajadustest.

LAPSE HOOLDAMINE VÕIB tähendada lapse söötmist, pesemist või mähkmete vahetamist. Hooldustoimingud sõltuvad lapse vanusest ja oskustest.

KUIDAS TEENUSELE SAADA?

Teenusele saamiseks esitab lapsevanem avalduse sissekirjutusjärgsele kohalikule omavalitsusele või MTÜ Me Hoolime Sinust.

KUI PALJU TEENUS MAKSAB?

Lapsehoitueenus on lapsevanemale SKA suunamisotsusega tasuta. Suunamisotsuse puudumisel 6,50 eur/tund. 

Lapsehoiuteenuse hind ei sisalda toitlustust, toidupäev maksab 1,60 eurot, mis sisaldab hommikusööki, lõunasööki, õhtuoode.

INTERVALL-

HOID

IGAPÄEVAELU TOETAMISE TEENUS NÄDALA JA PÄEVAHOIU TEENUSENA (INTERVALLHOID)

TEENUS ON MÕELDUD inimesele kellel on diagnoositud raske või sügav intellektihäire (diagnoosi koodid F72-F73), kellel on suur hooldusvajadus, vajab pidevat kõrvalabi igapäevaeluga seotud tegevustes ning pole ise võimeline sooritama enese hooldusega seotud tegevusi. Seetõttu vajavad nad lisaks tavapärastele igapäevaelu toetamise tegevustele veel ka suurt hooldust, pidevat kõrvalabi või püsivat igapäevaste tegevuste üle võtmist tegevusjuhendaja poolt.

KELLEL ON MÕÕDUKAS intellektihäire (diagnoosi kood 71) ja kes vajavad suures mahus järelvalvet ning kõrvalabi igapäevaelu toimingute tegemistel, kuid neil ei ole suurt hooldusvajadust.

TEENUSE EESMÄRK ON pakkuda inimesele vajalikku kõrvalabi igapäevaelu tegevustes, võimaldades jätkata elamist koduses keskkonnas ja lükata edasi ööpäevaringselt hoolekandeasutusse elama asumist. Samuti vähendatakse lähedaste hoolduskoormust ja toetatakse nende töötamist ning osalemist ühiskonnaelus.

MIDA TEENUSEL TEHAKSE?

Inimest juhendatakse ja abistatakse hooldustoimingutes, hügieenitoimingutes ja eneseteenindamisel ( nt riietumisel, mähkmete ja hügieenisidemete vahetamisel, pesemisel, toitmisel).

Lisaks juhendatakse ja abistatakse sotsiaalsete suhete loomisel või säilitamisel, oma aja planeerimisel, vaba aja ja huvitegevustes osalemisel ning päeva sisustamisel.

Teenusel kujundatakse ja arendatakse inimese igapäevaelu oskusi vastavalt tema võimekusele. Samuti võimaldatakse töösarnaseid võimetekohaseid tegevusi. Vajadusel nõustatakse teenusel inimese lähedasi tema tervise ja käitumisega seotud eripäradest.

Vastavalt teenusel viibimise ajale tagatakse teenuse osutaja poolt igapäevaselt ka toitlustamine ja ööbimise võimalus.

MILLAL TEENUST OSUTATAKSE?

Teenust osutatakse päevasel ajal kuni 10 tundi, vajadusel terve ööpäev. Ühes kuus on võimalik teenust kasutada kuni 21 (öö)päeva.

MILLE EEST TULEB TASUDA?

Inimene tasub teenusel pakutava toitlustamise ja vajalike hooldusvahendite eest. Kasutades teenust ööpäevaringselt tasutakse ka ööbimisega seotud kulud.

Projekt

“ISTE”

PROJEKT ISTE 

MTÜ Me hoolime Sinust on Türi vallale partneriks Sotsiaalkindlustusametiga koostöös läbiviidavas pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“, mille kaudu pakutakse psüühiliste erivajadustega inimestele abi juhtumikorralduslikul meetodil teenuskomponentide põhise lähenemisega. Teenusmudel toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives.

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) pilootprojekt KOV korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

TEENUSED

teenused

MTÜ Me hoolime Sinust osutab erihoolekande teenuseid Paide linnas ja Järvamaal ning lapsehoiuteenust raske ja sügava puudega lastele Paide linnas.

Erihoolekandeteenused:

Igapäevaelu toetamise teenuse (IET) osutatamine päevakeskuses aadressil Paide linnas Tallinna tn. 49 ja päevakeskuses Koigis Mõisavahe tee 9, Järva Vallas või vastavalt soovile ka kliendi kodus.

Toetatud elamise teenuse (TE) osutamine toimub klientide kodudes.

Igapäevelutoetamise teenus nädala ja päevahoiuteenusena (INTERVALLHOID) aadressil Paide linnas Tallinna tn.49 või vastavalt klientide soovile nende kodudes.
Eelpool nimetatud teenused on klientidele tasuta.

Alates 1. juunist 2019 pakume ka Kaitseväe asendusteenistust.

toetatud

elamise
teenus

KOOSTAME KOOS TEENUSE saajaga tegevusplaani (juhul kui kliendil on seaduslik esindaja, siis osaleb ka tegevusplaani koostamisel eestkostja)

TOETATUD ELAMISE TEENUS sisaldab järgnevaid tegevusi:
Vestlused seoses iseseisvalt elamisega, juhendame inimest igapäevaelu ja majapidamise korraldamisega (koristamine, toiduvalmistamine, riiete korrashoid, enesehügieeni eest hoolitsemine), juhendame inimest igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel, ühise elukorralduse reeglites kokkuleppimine ja kokkulepete aitamine, muud tegevused, mis on seotud võimalikult iseseisva toimetulekuga.

(TE) TEENUSEL OLEV isik peab juhendamise abil olema võimeline toime tulema iseseisvalt elamisega.

Kus teenust pakutakse?

Osutame erihoolekandeteenuseid Paide linnas ja Järvamaal.

KOOSTAME KOOS TEENUSE saajaga tegevusplaani (juhul kui kliendil on seaduslik esindaja, siis osaleb ka tegevusplaani koostamisel eestkostja).

IGAPÄEVAELU TOETAMISE TEENUS sisaldab järgmisi tegevusi: vestlused vabaaja veetmise võimalustest, sotsiaalsete suhete loomise tähtsusest, mitmesugused igapäevaelu oskusi ja arendavad tegevused- suhtlemine, käeline tegevus muuseumis, teatris, kinos käimine, väljasõidud, kaasamine ühisüritustel osalema, juhendamine arstiabi kättesaadavusest, sotsiaaltoetuste, posti-ja pangateenuste kasutamiseks, muud võimalused tööoskuste kujundamiseks ja nende harjutamiseks.

TEEME KA KOOSTÖÖD kliendi tugivõrgustikuga (kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja, pereliikmed jne). Toetatud elamise ja igapäevaelu toetamise teenus ei sisalda: kliendi hooldamist, järelvalvet, toitlustamist, transporditeenust.

Mis on päevakeskuse eesmärk?

Päevakeskuse eesmärgiks on pakkuda erivajadustega inimestele vaba aja veetmise võimalusi. Läbi tegevuste ja individuaalse suunamise toetame klienti igapäevaeluga toimetulekul ja olemasolevate oskuste säilitamisel.

Kes saavad päevakeskuses käia?

Päevakeskusesse saavad tulla erihoolekande teenusel (igapäevaelu toetamise teenus) viibivad inimesed. Selleks on vajalik kehtiv suunamisotsus Sotsiaalkindlustusametilt, mille väljastab piirkonna juhtumikorraldaja.

Milliseid tegevusi päevakeskuses tehakse?

Päevakeskuses on näitering, muusikaring, spordiring, kokandusring, tehakse käsitööd (meisterdatakse kaarte, joonistatakse / värvitakse, liimitakse, kootakse mütse – salle), mängitakse lauamänge, käime väljasõitudel, kohvikus, kinos, külas teistel päevakeskustel. Tähistame sünnipäevi, tähtpäevi, teeme aiatööd, grillime.

Ka päevakeskuses käivad mõnikord külalised, kelleks on huvitavad inimesed, kes jutustavad oma tegemistest – hobidest.

Kus teenust pakutakse?

Osutame erihoolekandeteenuseid Paide linnas ja Järvamaal.

Päevakeskuse personal

Päevakeskuses töötavad kvalifitseeritud tegevusjuhendajad.

Igapäevaelu

toetamise
teenus

Raske ja sügava

puudega
lastehoid

RASKE JA SÜGAVA PUUDEGA LASTEHOID on tugiteenus, mille eesmärgiks on toetada lapsevanema töötamist, õppimist ja pereelu ühildamise soodustamiseks. Sihtgrupiks on raske ja sügava puudega 0-17 (k.a) aastased lapsed. Teenust osutatakse: päevale peale koolipäeva lõppu, õhtuti, nädalavahetustel või ööpäev läbi. Lapsehoiuteenust saab kasutada vastavalt Teie vajadusele ja soovile, seda eelnevalt kokku leppides.

 LAPSEHOIUTEENUSE EESMÄRGIKS ON teenuse osutamise kestel toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut. Arendamise all mõeldakse eelkõige lapsega tegelemist, temaga rääkimist, lugemist ja mängimist. Lähtume personaalselt lapse vajadustest.

LAPSE HOOLDAMINE VÕIB tähendada lapse söötmist, pesemist või mähkmete vahetamist. Hooldustoimingud sõltuvad lapse vanusest ja oskustest.

KUIDAS TEENUSELE SAADA?

Teenusele saamiseks esitab lapsevanem avalduse sissekirjutusjärgsele kohalikule omavalitsusele või MTÜ Me Hoolime Sinust.

KUI PALJU TEENUS MAKSAB?

Lapsehoitueenus on lapsevanemale SKA suunamisotsusega tasuta. Suunamisotsuse puudumisel 6,50 eur/tund.

Lapsehoiuteenuse hind ei sisalda toitlustust, toidupäev maksab 1,60 eurot, mis sisaldab hommikusööki, lõunasööki, õhtuoode.

IGAPÄEVAELU TOETAMISE TEENUS NÄDALA JA PÄEVAHOIU TEENUSENA (INTERVALLHOID)

TEENUS ON MÕELDUD inimesele kellel on diagnoositud raske või sügav intellektihäire (diagnoosi koodid F72-F73), kellel on suur hooldusvajadus, vajab pidevat kõrvalabi igapäevaeluga seotud tegevustes ning pole ise võimeline sooritama enese hooldusega seotud tegevusi. Seetõttu vajavad nad lisaks tavapärastele igapäevaelu toetamise tegevustele veel ka suurt hooldust, pidevat kõrvalabi või püsivat igapäevaste tegevuste üle võtmist tegevusjuhendaja poolt.

KELLEL ON MÕÕDUKAS intellektihäire (diagnoosi kood 71) ja kes vajavad suures mahus järelvalvet ning kõrvalabi igapäevaelu toimingute tegemistel, kuid neil ei ole suurt hooldusvajadust.

TEENUSE EESMÄRK ON pakkuda inimesele vajalikku kõrvalabi igapäevaelu tegevustes, võimaldades jätkata elamist koduses keskkonnas ja lükata edasi ööpäevaringselt hoolekandeasutusse elama asumist. Samuti vähendatakse lähedaste hoolduskoormust ja toetatakse nende töötamist ning osalemist ühiskonnaelus.

 

MIDA TEENUSEL TEHAKSE?

Inimest juhendatakse ja abistatakse hooldustoimingutes, hügieenitoimingutes ja eneseteenindamisel ( nt riietumisel, mähkmete ja hügieenisidemete vahetamisel, pesemisel, toitmisel).

Lisaks juhendatakse ja abistatakse sotsiaalsete suhete loomisel või säilitamisel, oma aja planeerimisel, vaba aja ja huvitegevustes osalemisel ning päeva sisustamisel.

Teenusel kujundatakse ja arendatakse inimese igapäevaelu oskusi vastavalt tema võimekusele. Samuti võimaldatakse töösarnaseid võimetekohaseid tegevusi. Vajadusel nõustatakse teenusel inimese lähedasi tema tervise ja käitumisega seotud eripäradest.

Vastavalt teenusel viibimise ajale tagatakse teenuse osutaja poolt igapäevaselt ka toitlustamine ja ööbimise võimalus.

MILLAL TEENUST OSUTATAKSE?

Teenust osutatakse päevasel ajal kuni 10 tundi, vajadusel terve ööpäev. Ühes kuus on võimalik teenust kasutada kuni 21 (öö)päeva.

MILLE EEST TULEB TASUDA?

Inimene tasub teenusel pakutava toitlustamise ja vajalike hooldusvahendite eest. Kasutades teenust ööpäevaringselt tasutakse ka ööbimisega seotud kulud.

intervall-

hoid

Projekt

“ISTE”

 

 

 

PROJEKT ISTE 

 MTÜ Me hoolime Sinust on Türi vallale partneriks Sotsiaalkindlustusametiga koostöös läbiviidavas pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“, mille kaudu pakutakse psüühiliste erivajadustega inimestele abi juhtumikorralduslikul meetodil teenuskomponentide põhise lähenemisega. Teenusmudel toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives.

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) pilootprojekt KOV korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.